արկանեմ

արկանեմ
(in: արկեալ)

Dasnabedian 1995: 420

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 5,11 5,27
en disposant

freq: 2


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԱՐԿԱՆԵՄ — (արկի, արկն.) NBH 1 0362 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c ն. βάλλω, ἑμβάλλω, ἑπιβάλλω, προβάλλω եւն. jacio, injicio, projicio, mitto եւն. Ձգել, ընկենուլ. եւ Դնել. նետել. ... *Արկանել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳԼԽԱՒՈՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0560 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c ն. κεφαλαιόω, ἑπικεφαλαιόω summatim attingo, in summam redigo, perficio Ի գլուխ հանել. բովանդակել. կատարել. եւ Ի կարճոյ քաղելով աւարտել. վերածել ʼի մի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԴԱՐՁԵԱԼ — ( ) NBH 1 0605 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c մ. πάλιν iterum, rursus, denuo, praeterea Դառնալով, դարձ առնելով. այսինքն Վերստին. անդրէն. միւսանգամ. երկրորդ անգամ. երկրորդ. եւ եւս. կրկին. եւ միւս եւս նորանց, մէյմալ ... *Եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԹԱԽԱՆՁ — (ի, ից.) NBH 1 0791 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 10c, 13c գ. գրի եւ ԹԱԽԱՆԾ, ԹԱՂԱՆՁ. Ժտութիւն. նեղելն զոք աղաչանօք մինչ ʼի ձանձրոյթ. ... *Շնորհէր նմա ʼի թախանձսն յանուանէ զասորիս եւ զփիւնիկէ, զսամարիա եւ զհրէաստան.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽԵՂԴ — (ի, ից.) NBH 1 0939 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 12c գ. βρόχος, ἁγχόνη laqueus. որ եւ ԽԵՂԴԱՆ. Պարան խեղդելոյ. եւ Խեղդումն. ... *Խեղդիւք շրթանց իւրոց վարանեաց զնա: Առնուցուս խեղդ ընդ անձն քո: ո եթէ խեղդ ինչ արկանեմ ձեզ. Առակ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՁԵՌՆԱՐԿԵՄ — (եցի.) NBH 2 0153 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c չ. ἑπιχειρέω manum admoveo, aggredior ἑγχείρω tento. Ձեռն ʼի գործ արկանել. բուռն հարկանել. ձեռնամուխ եւ ձեռներէց լինել. իշխել առնել. Տե՛ս եւ ʼի վեր անդր՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՄԵՌԵԼԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0251 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 13c ա. Որ ինչ է իբրեւ զմեռեալ, կամ զմեռելոտի. եւ Սեպհական մեռելոյ. *Մեռելական խմոր, եւ հերձուած քացախութեան չարութեանն. Երզն. լուս.: *Զմեռելական աւուրս իմ ոչ արկանեմ ʼի թիւ կենաց իմոց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՈՒՇ — (ոյ, ով, ովք. եւ ի, իւ.) NBH 2 0552 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c, 14c գ. μνήμη memoria. պ. հուշ. ուս. Արմատ Յիշելոյ. Յիշողականն. յիշողութիւն, եւ Ուշադրութիւն. մտադրութիւն. դիտողութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՊԱՇՏՕՆ — (տաման, տամունք, մանց. Գտանի եւ՝ պաշտօնս, զպաշտօնս. որ եւ ՊԱՇՏՈՒՄՆ, տման.) NBH 2 0598 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c, 13c գ. ՊԱՇՏՕՆ որ եւ ՊԱՇՏՈՒՄՆ. λατρεία, σεβασμός, θρησκεία cultus religiosus, veneratio,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՊԱՏԿԱՆԴԱՐԱՆ — ( ) NBH 2 0611 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c, 13c գ. βελοθήκη (նետադարան կամ փքնադարան), φαρέτρα pharetra. որ եւ ՊԱՏԿԱՆ ԴԱՐԱՆ. (որպէս թէ յարմար դրարան.) սեպհականեալ անուն կապարճից՝ ուր դնին նետք. թիրքէշ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՏԱԽՏԱՊԱՐ — ( ) NBH 2 0838 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ՏԱԽՏԱՊԱՐԵՄ, Ի ՏԱԽՏԱՊԱՐ ԱՐԿԱՆԵՄ. ἑκτείνω extendo Սփռել տարածել ʼի վերայ տախտի կամ իբրեւ զտախտակ. ձկտել. յորսայսել. լարել. փռել. ... *Հանից զքեզ կարթիւ իմով. տախտապարեցից զքեզ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.